1387 کاردانی
فناوری اطلاعات –  گرایش فناوری اطلاعات
1390 کارشناسی
فناوری اطلاعات – گرایش فناوری اطلاعات
1394 کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

علاقه و سرگرمی

وبگردی
عکاسی
مسافرت
مطالعه کتاب
موسیقی
ورزش