مهارتهای فنی

توانائی ها

75%
65%
80%
60%
 • WEB USABILITY
 • GRAPHICAL DESIGN
 • SEO OPTIMIZATION
 • MS Office collection
 • PhotoShop
 • CorelDraw
 • wordpress
 • Joomla
 • PHPNUKE
 • UX AND UI DESIGN
 • LOGO DESIGN
 • WEB DEVELOPMENT
 • DIGITAL MARKETING
 • InDesign
 • Data Life Engine
 • IPB Forum

زبانهای خارجی (انگلبسی)